Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

5125 b569
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawyspian wyspian
obserwatorbezstronny
3170 6c40
Reposted fromrevalie revalie viawyspian wyspian
obserwatorbezstronny
9641 fc25
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viawyspian wyspian
obserwatorbezstronny
8801 6679
obserwatorbezstronny
obserwatorbezstronny
4378 9a8d
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaZizyMalone ZizyMalone
obserwatorbezstronny
2720 ea00
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaZizyMalone ZizyMalone
obserwatorbezstronny
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaZizyMalone ZizyMalone
obserwatorbezstronny
obserwatorbezstronny
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
8965 deea
Reposted fromamatore amatore viacandle candle
obserwatorbezstronny
Reposted from1985 1985 viadiscort discort
obserwatorbezstronny
obserwatorbezstronny
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viafajnychnielubie fajnychnielubie
obserwatorbezstronny
Literatura nie jest w ogóle powołaniem, tylko przekleństwem (...) Kiedy zaczyna się czuć to przekleństwo? Wcześnie, straszliwe wcześnie. W czasie, gdy należałoby słusznie żyć jeszcze w spokoju. Człowiek zaczyna czuć się napiętnowany, w zagadkowej sprzeczności z innymi; przepaść (...) dzieląca od ludzi, pogłębia się coraz bardziej. Przychodzi samotność i odtąd nie ma już porozumienia. 
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
obserwatorbezstronny
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
obserwatorbezstronny
Reposted frompanimruk panimruk viafajnychnielubie fajnychnielubie
obserwatorbezstronny
0428 7c29

July 08 2015

obserwatorbezstronny
5613 9f29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl